Condicions d´ús i Política de Privacitat del lloc

Les Condicions d’Ús i Política de Privacitat que a continuació es detallen regulen l’accés i l’ús del Lloc web www.rwenglishschool.com, propietat de la societat limitada RIGHT WAY ENGLISH SCHOOL SL, amb NIF nº B66780867 i domicili a Av.Estrasburg nº39-45, (08296) Sabadell, constituida per temps indefinit en virtut d’escriptura pública (en endavant, "RW"). 

Les Condicions d’Ús i Política de Privacitat regulen l’accés, navegació i ús del lloc web per a tots els usuaris que accedeixin al mateix. Igualment, es regulen les responsabilitats derivades de la utilització de tots els continguts d’aquesta web, incloent  textes, fotos, gràfics, vídeos, notícies o d’altres materials inclosos al lloc web. 

La navegació per aquesta web t’atribueix la condició d’usuari i implica la teva aceptació expresa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest text. 

Aquesta web es un mitjà d’informació generalista dels serveis oferts per RW, amb l’objectiu de donar publicitat i facilitar un extracte de les principals característiques dels mateixos, i que siguin d’utilitat per als usuaris. L’únic objectiu que es persegueix, doncs, és l’agrupació en un sòl lloc virtual, d’aquesta informació comercial, sense que això impliqui que es reculli la totalitat dels aspectes de la informació relativa a aquests serveis. 

Donat que la informació és un extracte de les principals característiques dels serveis ofertats, no existeix obligació per part de RW a circumscriu-re’s a l’exposat al lloc web.

Per a financiar el funcionament d’aquesta web, la mateixa pot contenir continguts publicitaris en diversos formats. 

La navegació per aquesta web implica el teu compromís, d’utilizar tots els serveis disponibles de conformitat amb la llei,amb les presents Condicions Generals, així com amb les pràctiques generalment acceptades en Internet, no permetent-se, en cap cas, la seva utilització amb finalitat o efectes il·lícits o contraris a elles. 

Les llengües utilitzades a la totalitat del lloc web són el castellà, català i anglès. 

RW no es fa responsable en cap cas de: 

- que facis un mal ús del lloc web, 

- que existeixi una continuitat dels Continguts del lloc web, 

- la imposibilitat d’accès al lloc web o la manca de veracitat, exactitut, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’hagi accedit per mitjà del lloc web o dels serveis que s’ofereixen, 

- que hi hagin virus i/o altres components nocius al lloc web o al servidor que els subministra, tant en allò relatiu a la visualització dels Continguts per als usuaris com a la descàrrega dels mateixos, 

- que estiguin operatius els Continguts i serveis prestats per altres llocs webs als que puguin tenir accès des d’aquest lloc web, 

- que els Continguts alllotjats en aquest lloc web tinguin un major o menor rendiment, 

- la qualitat, exactitut, fiabilitat, correcció, integritat o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, sigui quin sigui el seu orígen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les que l’usuari de la Web pugui accedir per mitjà d’aquesta, 

- els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web, 

- el mal funcionament de software o plug-ins (descàrrega que pogués realizar-se des del link establert a l’efecte) necessari per a la visualització i escolta de determinats Continguts allotjats al lloc web, 

- dels anuncis publicats per anunciants particulars o professionals, 

- de qualsevol acció o actuació que pogués realitzar en relació amb la vulneració de drets de tercers, especialment, en relació a la propietat intel·lectual o industrial, 

- de la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament per RW. La funció dels links que puguin aparéixer en aquesta web és exclusivament la d’informar  l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. RW no garantitza ni es responsabilitza, per tant, del funcionament o accesibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per tant tampoc serà responsable del resultat obtingut. RW no es responsabilitza de l’establiment d’hipervíncles per part de tercers. 

Si per alguna raó, algun dels continguts publicats en aquesta web tingués drets d’autor, si us plau, comuníqueu-lo i serà eliminat el més breument posible. 

Per a contactar amb nosaltres ho poden fer enviant-nos un correu electrònic a la següent adreça de correu: info@rwenglishschool.comDURADA I MODIFICACIÓLes presents Condicions d’Ús i Política de Privacitat ténen la vigència que dura la seva exposició. D’aquesta forma, RW et recomana que, cada cop que accedeixis al nostre lloc web llegeixis amb deteniment les mateixes. RW es reserva expresament el dret a modificar unilateralment aquestes Condicions Generals en qualsevol moment, en la seva totalitat o parcialment. 

En el cas que qualsevol disposició o disposicions contingudes a les presents Condicions Generals fóssin considerades nul·les o inaplicables, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de les Condicions Generals. 

El no exercici o execució, per part de RW de qualsevol dret o disposició contingut en aquestes Condicions Generals no constituirà cap renúncia al mateix, llevat reconeixement i acord escrit per la seva part. SUSPENSIÓRW podrà interròmpre, suspéndre o eliminar unilateralment l’accés als Continguts del lloc web, amb independència d’allò disposat a les presents Condicions, sense previ avís. Aquestes situacions no alteraran la vigència de les obligacions i responsabilitats exposades al llarg del present clausulat.

RIGHT WAY SABADELL -CENTRAL-

Av.Estrasburg 39-45 (08206) Sabadell
Tel: +34 93 125 96 02

 

RIGHT WAY TERRASSA

Pg.Vint-i-dos de Juliol, 451 (08225) Terrassa
Tel: +34 93 119 86 74
 
Fem servir cookies

Utilitzem cookies al nostre lloc web. Algunes són essencials per al bon funcionament del web, mentre d'altres ens ajuden a millorar l'experiència d'usuari. Si continues navegant estaràs acceptant les esmentades cookies, així com la política de privacitat del lloc. Pots veure més informació clicant l'enllaç.