Termes i Condicions de Servei

1. Right Way English School (en endavant RIGHT WAY) és marca comercial propietat de RIGHT WAY ENGLISH SCHOOL SL amb NIF B66780867 i adreça Av.Estrasburg 39-45 (08206) Sabadell.

2. Per a disposar de plaça en qualsevol dels nostres serveis és imprescindible haver abonat el preu establert en concepte de matrícula, reserva i quotes inicials abans de la incorporació. Per aquells serveis amb pagament per quotes, será condició indispensable entregar l'autorització per a la domiciliació bancària dels succesius pagaments.

3. RIGHT WAY admet les següents formes de pagament:

- Domiciliació bancària en una entitat espanyola
- Transferència bancària
- Ingrès en compte corrent
- Targeta bancària (excepte títols especials)

En el cas de cursos amb pagament per quotes, si el client opta per no domiciliar, haurà de fer un únic pagament per l'import total del curs abans de inici de les classes. Les possibles despeses associades aniran a càrrec del client, podent RIGHT WAY reservar-se el dret a disposar de la plaça d’aquells alumnes que no hagin fet efectiu el pagament o no l'hagin comunicat fefaentment a l'escola dins del termini designat a aquest efecte. 

En cas de domiciliació bancària, el rebut es farà efectiu dins dels primers 5 dies naturals del periode corresponent. En cas de devolució d’un rebut, RIGHT WAY carregarà a l’alumne les despeses bancàries i de gestió originades (3€).  

4. Al preu dels cursos no s’inclou el material (p.e: llibres, carpetes, material papereria, etc). 

5. Abans de formalitzar la matrícula, els alumnes hauran de passar una prova de nivell per determinar el curs al que poden inscriu-re’s. En qualsevol cas, la direcció docent de RIGHT WAY es reserva el dret a eximir l’alumne de fer la prova si es tracta de principiants o bé si té constància del seu nivell previ.

6. RIGHT WAY es reserva el dret de suspendre o modificar horaris/dates dels seus cursos si abans de començar no s’ha arribat al número mínim d’alumnes matriculats. 

6.1 En cas de suspensió, RIGHT WAY retornaria les quantitats abonades i no consumides, sense que existeixi cap més obligació de compensació de cap naturalesa.

6.2 Si els horaris/dies/metodologia es modifiquen abans de començar el curs, RIGHT WAY donarà opció als alumnes a adaptar-se a les noves condicions o bé sol·licitar la devolució íntegra de les quantitats que hagin estat abonades i no consumides, sense que existeixi cap més obligació de compensació de cap naturalesa.

7. La direcció podrà suspendre un curs començat si el número d'alumnes disminueix per sota del mínim requerit per l'escola, per un fet extraordinari o per causa de força major. En aquest cas i sempre que sigui possible, RIGHT WAY proposarà les alternatives disponibles, tenint els clients dret no acceptar-les. En aquest darrer cas, si s'haguéssin abonat quantitats en concepte de serveis pendents i no realitzats, es retornarien.

8. RIGHT WAY es reserva el dret a canviar el lloc, dates i horaris de realització dels cursos en casos de força major.

9. La renúncia per part de l’alumne a la seva plaça adjudicada i independentment de la causa que ho justifiqui, implicarà:

9.1 La pérdua de l’import pagat en concepte de matrícula i reserva.

9.2 La pèrdua de la resta de quotes satisfetes, excepte en el cas que l’alumne ho comuniqui, com a mínim 15 dies laborables abans del començament del curs i sempre de manera personal al centre o mitjançant un correu a  info@rwenglishschool.com. En aquest cas, RIGHT WAY retornaria l’import de les quotes abonades i no consumides. La matrícula i reserva no es retorna en cap cas.

10. Qualsevol desperfecte ocasionat en el material, mobiliari, instal·lacions, etc, propietat de RIGHT WAY, haurà de ser reparat, o, en el seu cas, substituit per un/s element/s iguals o de categoria similar. Aquesta reparació/substitució serà a càrrec del/s alumne/s que l’haguéssin provocat, sent els pares o tutors legals els responsables en cas d’alumnes menors d’edat. Els alumnes o els seus tutors legals en cas de menors, seran responsables de possibles danys i lesions que puguin ocasionar a terceres persones dins les instal·lacions de RIGHT WAY.

11. RIGHT WAY no es fa responsable de la pèrdua d’objectes personals dels alumnes a les seves instal·lacions.

12. Els professors i la direcció de RIGHT WAY podran demanar que els alumnes abandonin les instal·lacions en cas de comportament inadequat, reservant-se la direcció el dret d’expulsar definitivament un alumne reincident o autor d’actes incívics, sense que això impliqui obligació d’indemnització de cap mena per part de RIGHT WAY.

13. Els alumnes han de cumplir les normes d’assistència i puntualitat, Un cop començades les classes, el professor es reserva el dret d’admetre alumnes que hagin arribat amb més de 10 minuts de retard. En el cas d'alumnes menors d'edat, recordeu que els únics responsables de l'assitència o no a les classes són els pares o tutors. L'escola no es resposabilitza de controlar ni comunicar les faltes d'assitència d'aquests alumnes.

14. RIGHT WAY es reserva el dret d’admissió a les seves instal·lacions i als seus cursos.

15. Està absolutament prohibit fumar o consumir substàncies estupefaents, alcohòliques o nocives per a la salut a les instal·lacions de RIGHT WAY. També es prohibeix l’ús del telèfon mòbil durant les classes i a les zones comuns del centre, excepte en casos justificats.

16. L’alumne o el seu tutor legal es responsabilitza de la veracitat de les dades personals aportades en el document de matrícula.

17. Respecte al tractament de dades personals, RIGHT WAY es compromet a:

- Guardar i mantenir el secret de les dades personals aportades al procés de matrícula.

- No divulgar ni publicar cap de les dades recollides, excepte autorització expressa de l’alumne o tutor legal.

- Informar al seu personal i col·laboradors de les obligacions establertes en el present document sobre la confidencialitat, així com de les obligacions en el tractament de les dades personals. A tal efecte subscriurà documents i realitzarà les accions necessàries amb els seus col·laboradors i personal per tal d’assegurar-ne el compliment.

18. RIGHT WAY es compromet a utilitzar les dades de caràcter personal únicament per cumplir amb les seves obligacions contractuals, així com per al enviament de les ofertes comercials i publicitat de RIGHT WAY.

Així mateix, es compromet a observar i adoptar totes les mesures de seguretat que siguin necessàries per tal d’assegurar la confidencialitat, secret i integritat de les dades de caràcter personal a les que tingui accès, així com a adoptar en el futur les mesures exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les dades personals.

RIGHT WAY es compromet a no cedir en cap cas a terceres persones les dades de caràcter personal a les que tingui accès, ni tan sols a efectes de la seva conservació, tret que compti amb autorització expressa per part de l’alumne o del seu representant legal.

L’alumne, o en el seu cas, el seu representant legal podran exercir en qualsevol moment els seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a la Ley Orgánica 15/1999 dirigint-se a Right Way English School SL a l’adreça Av.Estrasburg 39-45 (08206) Sabadell.

19. Pel que fa referència a la captació, reproducció o publicació d’imatges de l’alumnat , l’alumne o en el seu cas, el seu representant legal, autoritzen RIGHT WAY a fer-ne ús, únicament per donar a conéixer els serveis o activitats de RIGHT WAY mitjançant la seva inclusió a la pàgina web de l’acadèmia, xarxes socials o en fulls informatius. Aquestes imatges s’incorporaran en un fitxer titularitat de Right Way English School podent l’alumne, o el seu representant legal, exercitar els drets d’accès, rectificació o cancel·lació dirigint-se a Right Way English School SL a l’adreça Av.Estrasburg, 39-45 Local (08206) Sabadell.

20.L’alumne accepta les condicions exposades mitjançant la seva signatura en el formulari de matrícula.

RIGHT WAY SABADELL -CENTRAL-

Av.Estrasburg 39-45 (08206) Sabadell
Tel: +34 93 125 96 02

 

RIGHT WAY TERRASSA

Pg.Vint-i-dos de Juliol, 451 (08225) Terrassa
Tel: +34 93 119 86 74
 
Fem servir cookies

Utilitzem cookies al nostre lloc web. Algunes són essencials per al bon funcionament del web, mentre d'altres ens ajuden a millorar l'experiència d'usuari. Si continues navegant estaràs acceptant les esmentades cookies, així com la política de privacitat del lloc. Pots veure més informació clicant l'enllaç.